ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการแนะนำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด สาขาชีวเวชศาสตร์