ข่าวการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการแนะนำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด สาขาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีเวชศาสตร์ ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP