ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนาม