ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนาม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วย
1. รศ. ดร. อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. รศ. ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ
3. ผศ. ดร. วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
4. ดร. เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
5. ดร. เกษวดี กุหลาบแก้ว อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์
6. นางเจียม ทิ เหงียน (Mrs. Nguyen Thi Chiem)อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์

การเดินทางในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามความร่วมมือ (MOU) ในนามสำนักวิชาศิลปศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามจำนวน 2 แห่ง คือ Dong Thap University และ Hai Phong University และศึกษาดูงานเพิ่มเติมอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ Ho Chi Minh Medicine and Pharmacy University และ Hai Phong Medical University


TOP