ข่าวการศึกษา

ผลการประกวดเรียงความ และร้อยกรองประเภทกลอนแปด เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการประกวดเรียงความ และร้อยกรองประเภทกลอนแปด เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งด้านประเพณี ภาษา และวรรณกรรมประเภทร้อยกรองไทย ตลอดจนเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักศึกษาด้านการเขียนร้อยแก้ว และร้อยกรอง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการจัดการประกวดเรียงความ และร้อยกรองประเภทกลอนแปดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยทุกประการ โดยมีผู้เข้าร่วมเขียนเรียงความทั้งหมด 14 คน และเขียนร้อยกรองประเภทกลอนแปด จำนวน 14 คน ปรากฏผลการประกวดดังนี้

1. การประกวดเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปาลิตา มูลิกา
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายชนะศักดิ์ รักขนาม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวกวินสรา สุดใจ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกฤติยา ศรีสิริ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ

2. การประกวดร้อยกรองประเภทกลอนแปด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกวินสรา สุดใจ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวศุภณัฐฐา อารยาพันธ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ บัวสี
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายชนะศักดิ์ รักขนาม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP