ข่าวเด่น

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก.

คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก. ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่าย ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ 3/2556 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม

การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 14 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย บูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนการประชุม พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับ และต่อจากนั้นก็ดำเนินการประชุมตามวาระ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ประธานแจ้งทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องจากมติที่ประชุม ทอมก. ครั้งที่ 5 /2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 และสรุปสาระ ประเด็นสำคัญจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และ พิจารณาแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตามกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise ในนามของเครือข่ายฯ ร่วมกับสถาบันคลังสมองแห่งชาติ การจัดการประชุมสัมมนาในนาม คณะกรรมการเครือข่ายฯ ทอมก . และจัดกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้ 1 ครั้งต่อปี พร้อมทั้งรายงานฐานะการเงิน

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกำหนดสื่อ และช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงานด้านต่าง ๆ ของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมถึงขอความร่วมมือ ในการรับผิดชอบหลักในแต่ละสื่อ ช่องทางการสื่อสารที่รับผิดชอบร่วมกันและการพัฒนาเว็บไซต์ของ ทอมก. รวมทั้งการเสนอเพื่อพิจารณา แก้ไข เพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก เพื่อ เสนอจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฉบับปัจจุบัน

ในช่วงบ่ายได้มีการเยี่ยมชม และศึกษาดูงานกิจการของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และถวายอภิสัมมานะสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ประมวลภาพ


TOP