รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา