ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนำคณะนักศึกษา 285 คนไปศึกษาดูงานที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดุสิตธานีหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาจำนวน 285 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ของโรงแรมระดับห้าดาว และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบบริหารจัดการ การดูแลและให้บริการด้านต่างๆ ของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมต่างๆ ที่โรงแรมให้บริการแก่ผู้ที่มาพัก รวมทั้งการนำคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่สวนสนปฎิพัทธ์ ซึ่งเป็นที่พักตากอากาศภายใต้การดำเนินงานและบริหารจัดการโดยกองทัพบก และสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อต่างๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันต์และจังหวัดเพชรบุรี เช่น ตลาดน้ำสามพันนาม เวเนเซีย ตลาดโต้รุ่งหัวหิน เป็นต้น

อนึ่ง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นนโยบายด้านการจัดการศึกษาของสำนักวิชาการจัดการและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมศึกษาดูงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีมุมมอง ได้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด รูปแบบการดำเนินงาน ระดับการให้บริการ เทคนิคและวิธีการให้บริการจากประสบการณ์จริงโดยตรง ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชา เช่น วิชา LOM-331 การจัดการธุรกิจที่พัก และ TOI-205 การบริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่าง หรือ กรณีศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based Learning:WBL) ที่กระจายตัวไปปฏิบัติงานและเรียนที่โรงแรมต่างๆในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เพิ่มเติมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมที่นักศึกษากำลังปฏิบัติงานอยู่จริง

สาขาวิชาฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากทีมงานโรงแรมดุสิตธานีหัวหิน โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 10 กลุ่มเพื่อสำรวจและเรียนรู้การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณวัชราวุธ วิคเตอร์ สุขเสรี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มาบรรยายในหัวข้อ “Dusit…Gracious Thai Hospitality” ในวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดในการให้บริการแบบไทยภายใต้มาตรฐาน ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติที่กลุ่มโรงแรมดุสิตธานีนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างความประทับใจให้แขกที่มาพักตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในช่วงค่ำของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ทางโรงแรมดุสิตธานีให้การต้อนรับด้วย Outdoor Gala Dinner ภายใต้ธีม “The Tantalizing Kingdom” หรือ “อาณาจักรแห่งมนต์ขลังและวัฒนธรรมมั่งคั่ง” ซึ่งประกอบด้วยการจัดเลี้ยงอาหารเย็น การแสดงประกอบแสงสีเสียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ที่ทำให้นักศึกษามองเห็นคุณค่าแห่งวัฒนธรรมไทยที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือน และส่งท้ายด้วยการแสดง “โขนกลางน้ำตอนยกทัพ” ซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่งจากความแปลก โดยเฉพาะการแสดงและฉากกลางน้ำเสมือนจริงตามเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายของนักศึกษาในรูปแบบ “สวยสมวัย ไฉไลย้อนยุค” ซึ่งสร้างสีสรรค์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่มีโอกาสเดินทางไปในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิรพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้กล่าวขอบคุณคุณวัชราวุธ วิคเตอร์ สุขเสรี ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานของโรงแรมดุสิตธานีหัวหินทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายและสร้างสรรค์งานด้วยใจให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการอย่างมืออาชีพ ทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของทั้ง “ผู้ใช้บริการ” และ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจและทัศนคติในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่ทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้พยายามผลักดันให้เกิดกิจกรรมในลักษณะอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องประมวลภาพ

TOP