ข่าวเด่น

อธิการบดีร่วมเสวนาในที่ประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย “บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม”ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) จัดประชุมวิชาการประจำปี 2556 หัวข้อเรื่อง “บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม” เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคาร Impact Forum โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง "อุดมศึกษาไทยกับประชาธิปไตยและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น" และผู้แทนนักศึกษาจากองค์การบริหารองค์การนักศึกษาร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”

ในการประชุมวิชาการดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม" โดยนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การเสวนาพิเศษ เรื่อง "อุดมศึกษาไทยกับประชาธิปไทย และการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น" โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้วย โดยมีนายสุริยันต์ ถึงแสง เจ้าหน้าที่วินัยนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายธนธิป ตรีไพบูลย์ นางสาวพิมพ์ชนก ไชยนุรัตน์ นางสาวธัญชนก หมื่นขำ และ นายกฤษฎา สุจิวรรณ ตัวแทนองค์การบริหารองค์การนักศึกษา เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ

กิจกรรมภายในงานยังมี การมอบรางวัลโครงการประกวด สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” ของ สกอ. การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอน การพัฒนานิสิตนักศึกษา การวิจัย การศึกษาประโยชน์และผลกระทบของโครงการตามพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อการลงทุน ตลอดจนการนำเสนอผลการสำรวจแบบสอบถามนิสิตนักศึกษา เรื่อง ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาต่อการทุจริต การโกงในการเรียน การสอบ เป็นต้น

ประมวลภาพ

TOP