ข่าวสุขภาพและกีฬา

งดให้บริการสนามทุกชนิดกีฬา ชั่วคราว

งดให้บริการสนามทุกชนิดกีฬา ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2556 เนื่องจาก โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพมีการจัดสัมมนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2557

TOP