ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมงานทำบุญถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( ๕๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนประชาคมวลัยลักษณ์ และชุมชน ร่วมงานทำบุญถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( ๕๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณโถงกลาง อาคารบริหาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กำหนดการ
๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับหนังสือที่ระลึกและชมวิดีทัศน์พระราชประวัติสมเด็จพระสังฆราช
๐๙.๒๐ น. กล่าวถวายพระอาลัยและรำลึกถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราช โดย อธิการบดี และการอ่านบทร้อยกรองถวายโดย ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
๐๙.๔๐ น. ปรารภธรรม
๑๐.๑๕ น. เริ่มพิธีสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 4 รูป และถวายไทยธรรม
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ
1. การแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย
2.เชิญร่วมนำปิ่นโต อาหารคาว – หวาน ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ทั้งจากส่วนบุคคลหรือจัดตามแต่ละหน่วยงานที่สะดวก
3.ร่วมสมทบทำบุญตามกำลังและจิตศรัทธาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

สอบถามข้อมูลได้ที่...อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร.๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP