ประกาศรับสมัครเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน