ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวกุญช์ชญา ศุภเสวต
002 นายกรกช วิชัยดิษฐ
003 นางสาวปานชีวรรณ ศิษฎิโกวิท
004 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสราภรณ์ แซ่หนา
005 นายปรพล วิชัยดิษฐ

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง 268 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
- เวลา 10.00 น. สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถ
- เวลา 13.30 น. สอบสัมภาษณ์


TOP