คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มอ. วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงานหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน