ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มอ. วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงานหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน


ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมดูงานหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานวิชาการกับหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นในปี 2554 ในรูปแบบของกลุ่มวิจัย หลังจากที่ดำเนินการมา 1 ปี ได้ขอจัดตั้งเป็นหน่วยวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ ปัจจุบันมีสมาชิก 11 คน ประกอบด้วย อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ 9 คน และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2 คน โดยมีความร่วมมือในระดับนานาชาติร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันในต่างประเทศ อาทิ Rochester Institute of Technology (USA) University of Wisconsin (USA) Bowling Green University (USA) โดยในระหว่างปี 2555 – 2556 (เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2555) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 9,733,250 บาท ซึ่งเป็นทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น จำนวน 7,716,150 บาท ทุนงบประมาณแผ่นดิน 1.5 ล้านบาท และทุนวิจัยภายใน จำนวนกว่า 500,000 บาท

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน เน้นการกระตุ้นและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์พลังงาน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การท่องเที่ยว การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในภาคใต้ พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบสหสาขาวิชาการภายในกลุ่มวิจัยและกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศักยภาพงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรมและการสัมมนาแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิเช่น ตำรา บทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI, Scopus และ TCI รวมทั้งการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ กว่า 20 เรื่อง นอกจากนี้ ยังให้บริการฝึกอบรมและคำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานในปี 2556 – 2558 ของหน่วยวิจัยฯ เน้นพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบน โดยได้กำหนดทิศทางการวิจัย ทางด้านการตลาดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า การตลาดแนวใหม่ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ การบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า ประสบการณ์ของลูกค้า การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานในภาคใต้ การวิจัยนโยบายพลังงานและเศรษฐศาสตร์พลังงาน พฤติกรรมการบริโภคแบบมีจิตสำนึก เป็นต้น รวมทั้งการบริการวิชาการ เช่น การฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดสัมมนาหรือเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการทำแผนธุรกิจ เป็นต้น

ประมวลภาพ


TOP