ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุม International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013