ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุม International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุมวิชาการ International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง Climate Change Education and the GLOBE Program และได้นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Mosquito Online Advanced Analytic Service (MOAAS) for Climate change education in schools ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

นอกจากนี้ รศ.ดร. กฤษณะเดชได้รับเชิญจาก สสวท. ให้เป็นผู้แปล ในระหว่างการจัดอบรมเชิงปฎิบัติ GLOBE-STEM workshop โดย Prof. Dr. Tony Murphy, GLOBE Director อีกด้วย

TOP