ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนเรียน ป.โท (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

รับสมัครนักศึกษารับทุนเรียน ป.โท (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) จำนวน 1 ทุน โดยทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอมและค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1 มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 1/2557
3 สนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน Email: nnarumol@wu.ac.th โทรศัพท์ 075-672359 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557


TOP