ข่าวทั่วไป

ประกาศผลรางวัลการประกวดแผนธุรกิจโครงการ R2M-WU Contest 2013

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจ (Research to Market : R2M) 2556” ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.56, 23 - 24 พ.ย.56 และ 30 พ.ย.56 – 1 ธ.ค.56 โดยได้จัดการประกวดแผนธุรกิจโครงการ R2M-WU Contest 2013 ด้วยนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดแผนธุรกิจโครงการ R2M-WU Contest 2013 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่า
1. ไม่มีแผนธุรกิจใดได้รับรางวัลที่ 1 และ 2
2. รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท ได้แก่ "แผนธุรกิจการผลิตทุเรียนอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ" จากผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล และคณะ นำเสนอโดย นางสาวพัฐชญาณ์ แซ่โง้ว นายอรรถวิทย์ ลีนะธรรม และนางสาววิทมลศิริ สังขารา
3. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ 1) แผนธุรกิจแผ่นผนังกันความร้อนจากยางพารา จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง และคณะ นำเสนอโดย นางสาวกานต์รวี อุดมสุข นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ และนายวรวัฒน์ สุวรรณคีรี
2) แผนธุรกิจเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ นำเสนอโดย นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นางสาวอุษา เพชรบ้านนา และนายอาทิตย์ พรรณา 3) แผนธุรกิจนาโนอิมัลชันโลชันบำรุงผิวสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวและทานาคา จากผลงานวิจัยของ รศ.ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง และคณะ นำเสนอโดย นางสาวเกมฤดี กิ่งใหญ่ นางสาวอรวรรณ พูลศรี Miss Moe Pwint Phyu และ รศ.ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง

ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าประกวดแผนธุรกิจในโครงการ R2M ระดับภูมิภาคต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/

TOP