ความคืบหน้าโครงการเมืองจราจรจำลอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช