ประกาศรับสมัครอาจารย์ สำหรับพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์