ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ โถงกลาง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนประชาชนจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

โอกาสนี้ ผู้แทนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้นำชุมชนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้แทนนักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง - พุ่มเงิน เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ ประธานในพิธีเปิดถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดพานธูปเทียนแพ พร้อมอ่านบทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้มาร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และลงนามถวายพระพร

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นี้

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรม Big Cleaning เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานของแต่ละหน่วยงาน

ประมวลภาพ


TOP