ข่าวเด่น

หน่่วยพัฒนาองค์กรขับเคลื่อนการจัดการความรู้ผ่าน UKM

หน่วยพัฒนาองค์กรขับเคลื่อนการจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (University Knowledge Management : UKM) โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากสมาชิกเครือข่ายฯ ให้เป็นศูนย์ประสานงานหลักในการทำหน้าที่ประสานและดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของเครือข่าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย

เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยสมาชิก ซึ่งได้จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันทุกๆ 3 ปี เพื่อร่วมมือกันในการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยของเครือข่าย โดยในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งเครือข่าย มีจำนวน 5 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และต่อมามีเพิ่มเติมอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ในภายหลังมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ถอนตัวออกไป จึงมีจำนวนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายในปัจจุบันทั้งสิ้นจำนวน 6 มหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 23 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นภาพเจ้าในการจัดเสวนาฯ ภายใต้หัวข้อ “จากเครื่องมือพื้นฐานสู่ปัญญาปฏิบัติ” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคนหน้างานของแต่สถาบันเครือข่ายในการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ 3 ชนิด คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สุนทรียสนทนา (Dialogue) และการทบทวนบทเรียนหลังการทำกิจกรรม (AAR) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จากเวทีเสวนาฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” จากการนำเสนอโปสเตอร์ผลงาน “ชุมชนคนหลังไมค์” โดย นางสาวอัจฉรา ทองนาค หน่วยพัฒนาองค์กร และ รางวัล “ดีมาก” จากการนำเสนอโปสเตอร์ผลงาน “AAR เพื่อพัฒนาและออกแบบหลักสูตรกิจกรรม” โดย นายมณเฑียร สุขกุล ส่วนกิจการนักศึกษา

ทั้งนี้ การจัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาฯ ภายใต้หัวข้อ “ตลาดนัด UKM” ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนหน้างานที่มีประสบการณ์ใน 4 ภารกิจหลัก คือ ภารกิจด้านการบริหารจัดการเครือข่ายให้ยั่งยืน ภารกิจด้านการพัฒนากระบวนการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ภารกิจด้านการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม และ ภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การใช้เครื่องมือ AAR เพื่อพัฒนาและออกแบบหลักสูตรกิจกรรม
ชุมชนคนหลังไมค์TOP