ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 January 2014 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (January 2014) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความจำนวน 7 เรื่อง แบ่งเป็นบทความจากต่างประเทศ 5 บทความ และบทความวิจัยจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 2 บทความคือ

1) เรื่อง A Load Prioritization Model for a Smart Demand Responsive Energy Management System in the Residential Sector โดย Suratsavadee Koonlaboon KORKUA และ Kamon THINSURAT สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2) เรื่องFermented Golden Apple Snails as an Alternative Protein Source in Sex-Reversed Red Tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) Diets โดย Noppawan CHIMSUNG สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ Chutima TANTIKITTI

ปัจจุบันวารสารผ่านการประเมินโดย SCOPUS และรอการเริ่ม index บทความในฐานข้อมูลต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับผลประเมินจากฐานข้อมูลอื่นๆ เป็นดัชนีที่สูงขึ้น เช่น
1) คะแนน 6.64 ใน Index Copernicus ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของ 11 วารสารไทยที่เข้ารับการประเมิน
2) คะแนน 0.625 ใน Global Impact Factor

คณาจารย์และนักวิจัย สามารถสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวารสารได้ที่ ผู้จัดการวารสาร คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ (sikosin@wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/current

TOP