ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านฟิสิกส์

ภาระงาน
1. ดำเนินการและจัดการการเรียนการสอนเพิ่มเติม สำหรับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน PHY-101, PHY-104 และ PHY-106
2. ดูแลและดำเนินการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกสิ์พื้นฐาน PHY-102,PHY-103 และ PHY-107 รวมถึงรายวิชา PHC-100 ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รับผิดชอบตรวจงาน และกรอกคะแนนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสาขาฟิสิกส์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ประสานงานของรายวิชานั้น ๆ
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือชุดทดลองต้นแบบสำหรับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
5. รับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสาขาวิชาฟิสิกส์และคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา

อัตราที่ 1
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเคมี

อัตราที่ 2
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านเคมี

ภาระงาน
1. สอนเสริมและแสดงการทำแบบฝึกหัดในรายวิชา
- CHM-101 เคมีพื้นฐาน
- CHM-102 เคมีทั่วไป
- CHM-104 หลักเคมี
- CHM-111 เคมีอินทรีย์

2. ออกโจทย์แบบฝึกหัดและข้อสอบย่อย (quiz) ในรายวิชา
- CHM-101 เคมีพื้นฐาน
- CHM-102 เคมีทั่วไป
- CHM-104 หลักเคมี
- CHM-111 เคมีอินทรีย์

3. ดูแลและปรับปรุง E-quiz ใน M-learning
4. ตรวจข้อสอบย่อย
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านชีววิทยา
- สามารถดำน้ำแบบใช้ถังอากาศใต้น้ำได้ (SCUBA)
- สามารถใช้งาน GPS และโปรแกรมด้าน GIS ได้

ภาระงาน
ก. ระดับปริญญาตรี
1. คุมปฏิบัติการและหรือช่วยนำนักศึกษาออกศึกษาภาคสนามในรายวิชา
- BIO-101 หลักชีววิทยา 1
- BIO-102 หลักชีววิทยา 2
- BIO-104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
- BIO-201 ชีววิทยาทางทะเล
- BIO-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
- BIO-250 หลักนิเวศวิทยา
- BIO-251 นิเวศวิทยาทางน้ำ
- BIO-252 นิเวศวิทยาทางทะเล ภาคปกติและภาคฤดูร้อน (โครงการพิเศษความร่วมมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ภูเก็ต และบริษัท CHEVRON)
- BIO-253 การดำน้ำแบบใช้ถังอากาศสำหรับการวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ำ
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ติดต่อเชิญและดูแลวิทยากรและอาจารย์พิเศษที่มาเยือน สอน หรือให้สัมมนา
3. ดูแลและให้ข่าวในเว็ปเพจของหลักสูตรและ Facebook ของหลักสูตร
4. คุมหรือช่วยเหลือในภาคปฏิบัติในรายวิชา
5. ประสานงานระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 4 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์/สถิติ (2 อัตรา)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์/สถิติ (2 อัตรา)

ภาระงาน
1. สอนรายวิชาดังต่อไปนี้ในหัวข้อที่เหมาะสม
1.1 MAT-107 คณิตศาสตร์ 1
1.2 MAT-108 คณิตศาสตร์ 2
1.3 MAT-113 คณิตศาสตร์ทั่วไป
1.4 MAT-114 สถิติประยุกต์
1.5 MAT-117 ความน่าจะเป็น สถิติและการประยุกต์ (ส่วนของชั่วโมงปฏิบัติการ)
1.6 MAT-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (ส่วนของชั่วโมงปฏิบัติการ)
1.7 MAT-216 สถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น (ส่วนของชั่วโมงปฏิบัติการ)
1.8 SCI-105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ส่วนของชั่วโมงปฏิบัติการ)

2. ตรวจงาน การบ้าน แบบทดสอบ และจัดสอนเสริมในชั่วโมงแบบฝึกหัดโดยเฉพาะรายวิชาต่อไปนี้
2.1 MAT-107 คณิตศาสตร์ 1
2.2 MAT-108 คณิตศาสตร์ 2
2.3 MAT-113 คณิตศาสตร์ทั่วไป
2.4 MAT-114 สถิติประยุกต์
2.5 MAT-117 ความน่าจะเป็น สถิติและการประยุกต์
2.6 MAC-100 แคลคูลัสพื้นฐาน*
2.7 MAC-101 แคลคูลัสขั้นกลาง*
2.8 MAC-102 การประยุกต์แคลคูลัสเบื้องต้น*
2.9 MAC-103 แคลคูลัสสำหรับการประมาณค่า*
2.10 MAC-200 เวกเตอร์แคลคูลัส*
2.11 MAC-201 แคลคูลัสขั้นสูง*
2.12 MAC-210 หลักคณิตศาสตร์ 1*
2.13 MAC-211 หลักคณิตศาสตร์ 2*
(หมายเหตุ * หมายถึง ชิ้นงาน การบ้าน และแบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

3. สามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
4. สามารถทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชั้นเรียนได้

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง
- วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวอีก เดือนละ 3,800 บาท
- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 20,700 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวอีก เดือนละ 300 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตรา
ฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4-13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2556
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP