ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ “พันธุ์ทับทิมสยาม” ประจำปี พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย คลินิกเทคโนโลยี และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ “พันธุ์ทับทิมสยาม” ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 และวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารเอนกประสงค์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ ในพื้นที่บริเวณมัสยิดบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม บ้านแสงวิมาน จำนวนกว่า 40 คน


วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการดินและปุ๋ย” “การเพิ่มธาตุอาหารในดิน” และ “ระบบการจัดการสวนส้มโอ” เกษตรกรผู้เข้าอบรมมีความสนใจอย่างมากในองค์ความรู้ที่ได้รับ มีการซักถามปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโรคพืชที่เกิดขึ้นกับสวนส้มโอ การปรับปรุงดิน และการดูแลรักษาสวนส้มโอ เป็นต้น นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดการธาตุอาหาร เพื่อผลิตส้มโอคุณภาพ จัดทำโดยโครงการวิจัยธาตุอาหารเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เป็นวิทยากรพร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำ” “การดูแลบำรุงดิน” พร้อมทั้งได้สาธิตวิธีการ ขั้นตอน เทคนิคในการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำ และน้ำหมักชีวภาพต้นทุนต่ำ โดยให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเกษตรกรได้รับน้ำหมักชีวภาพ คนละ 2 ขวด นำกลับไปใช้ในสวนส้มโออีกด้วย

อนึ่ง คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง.กปร.) ภายใต้แผนงานพัฒนาอาชีพ ของงานโครงการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบล คลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเพิ่มผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพที่ดี ตามโครงการส่งเสริมการผลิตส้มโอแสงวิมาน ตามแนวพระราชดำริ

หากเกษตรกรและผู้สนใจท่านใดมีปัญหาทางด้านเทคโนโลยี หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณอัตชัย หวันกะเหร็ม คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673540

ประมวลภาพ


TOP