ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริการวิชาการ

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังรายชือต่อไปนี้

1. นายจิรศักดิ์ รูปโอ
2. นางสาวสมฤทัย ใจกล้า
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธานี
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คงจันทร์
5. นางสาวจันทรัสม์ ลอยวานิชย์
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ ศรีเทพ
7. นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
8. นางสาวนันท์ธิฎา เจียรวรรณ
9. นางพรพนา สระหารดิษ
10.นางสาวจรรยาพร บวรธนสาร
11.นางสาวธัญณฐินี คชินทรโรจน์
12.นางสาวปวีณา วาดวงพักตร์
13.นางสาวบุปผา มาลาสี
14.นางสาวนฤมล พันธรักษ์
15.นายสมชาย บุญประเสริฐยิ่ง
16.นางสาวนูราดา โต๊ะสาน
17.นางสาวพัชราวไล แก้วปลั่ง
18.นางสาวอาภรณ์ ไชยเพศ
19.นางสาวจันจิรา เพชรสุด
20.นางสาวสุพรรษา ลุยจันทร์
21.นายเสฎฐวุฒิ เทพแก้ว
22.นายเนติพัฒน์ สารภีพิทยานนท์
23.นายเบญญา บุษบงค์
24.นายดนุเดช เพชรอาวุธ
25.นายธนัช สาธรณ์
26.นายนันทภพ สมัยพันธุ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลงทะเบียนเข้าสอบข้อเขียนได้ที่ชั้น 1 อาคารคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 08.45 น. เริ่มสอบข้อเขียนเวลา 09.00 น. เมื่อเริ่มสอบแล้วไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี

รายละเอียดการสอบ
ช่วงเช้า สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
ช่วงบ่าย สอบสัมภาษณ์เวลา 13.30 น. ที่ชั้นล่างอาคารวิจัย


TOP