ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริการวิชาการ