ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2556 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบแนบท้ายประกาศนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
1.1 รายชื่อ
006 นางสาวนิชชิมา พืชนุ่น

1.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2
อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
2.1 รายชื่อ
100 นายกฤษนันท์ ยอดแก้ว

2.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2
อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

3. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3.1 อัตราที่ 1 รายชื่อ
007 นางสาวศิรินันท์ พันธรักษ์

อัตราที่ 2 รายชื่อ
001 นายบุญญฤทธิ์ มีศิล
002 นางสาวธนัญญาณ์ จูเจ้ย
003 นางสาวศศิธร ขอนแก้ว
004 นางสาวพิชญาภา จารุเกียรติกุล
005 นายณัฏฐ์กิตติ์ นรินรัตน์

3.2 กำหนดวันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2
อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP