ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมและเสนอแผนกลยุทธ์ด้านเป้าหมายไอชิ (the Aichji Tarhets) ของประเทศไทย

ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ได้รับเชิญจากคณะผู้จัดประชุม สำนักเลขาธิการอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) สหประชาชาติ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมและเสนอแผนกลยุทธ์ด้านเป้าหมายไอชิ (the Aichji Tarhets) ของประเทศไทย ในการประชุมเรื่อง “Sustainable Ocean Initiative” ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2557 ที่เมืองกวางโจว (Guangzhou) ประเทศจีน

TOP