ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมและเสนอแผนกลยุทธ์ด้านเป้าหมายไอชิ (the Aichji Tarhets) ของประเทศไทย