เวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปครั้งที่ 1 หัวข้อ: วิชาศึกษาทั่วไปควรตอบสนองต่ออะไรในสังคมปัจจุบัน