ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปครั้งที่ 1 หัวข้อ: วิชาศึกษาทั่วไปควรตอบสนองต่ออะไรในสังคมปัจจุบัน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “เวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปครั้งที่ 1 หัวข้อ: วิชาศึกษาทั่วไปควรตอบสนองต่ออะไรในสังคมปัจจุบัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารวิชาการ1

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อประเมินหลักสูตรหมวดวิขาศึกษาทั่วไปที่เริ่มสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งการจัดทำการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยมุ่งผลลัพธ์ปลายทาง (Learning Outcome) ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตัวเอง ผู้อื่น สังคม และธรรมชาติ โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามาบรรยายในเวทีดังกล่าวจำนวน 2 ท่าน คือ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP