ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต