ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จำนวน 174 คน และมีครูเข้าร่วม 31 ท่าน ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ณ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตและเขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต

ค่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์พื้นฐานและดาราศาสตร์ขั้นสูง การศึกษาพื้นผิวของดวงอาทิตย์ เทคโนโลยีดาราศาสตร์บน Android และ Smartphone การศึกษาดาราศาสตร์บนท้องฟ้าจริงและการศึกษาดาวหางผ่านกล้องโทรทรรศน์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องดาราศาสตร์ ฝึกวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานเป็นทีม

ทางคณะทำงานขอขอบคุณ เทศบาลนครภูเก็ตและ บริษัท Canon Marketing (Thailand) Ltd.ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมในครั้งนี้

TOP