ข่าวการศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงาน International Week ณ USM มาเลเซีย

ส่วนวิเทศสัมพันธ์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ส่วนวิเทศสัมพันธ์ โดยคุณจิราพร กาฬสุวรรณ และคุณจุฑาพัฒน์ เบ็ญจพงษ์ ได้นำนักศึกษาจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายปฐมรัตน์ สิริวานนท์ ประธานชมรมดนตรีไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้เล่นขลุ่ย และโทนรำมะนา นางสาวนิจสิรี ปรุงแก้ว สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้เล่นซอ นายเจนวิทย์ ศรีคงแก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ผู้เล่นขิม และซอ และนางสาวกนกวรรณ นพรัตน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้แสดงระบำเทพนิมิตร จากชมรมดนตรีไทยไปร่วมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับนักศึกษาของ University Sains Malaysia (USM)

โดยนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนและจัดนิทรรศการขนมไทย การแสดงดนตรีไทย การขับร้องเพลงสากลบรรเลงทำนองด้วยเครื่องดนตรีไทย การรำไทย การแข่งขัน Culture Race และการนำเสนอ (Presentation) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย อิหร่าน เยเมน ยูเครน และ ฯลฯ

จากการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า นักศึกษามีความตื่นเต้นในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง มีความประหม่าและขาดความมั่นใจในช่วงแรก แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย (Relax) และมีความเป็นมิตรจากคณะผู้จัดและเพื่อนนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความกล้าในการแสดงออกมากขึ้น สามารถประเมินศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงกับเพื่อนนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ได้ และมีความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น

ประมวลภาพ

TOP