ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงาน International Week ณ USM มาเลเซีย