ข่าวทั่วไป

แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ หน่วย ABI มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วย ABI มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งผลพิจารณาจากกรรมการกลั่นกรองแผนธุรกิจ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก 18 ราย ดังนี้

1 นายวรวิทย์ ช่วยเอื้อ
2 นายสนิท รักไทรทอง
3 นายเกรียงศักดิ์ นางนวล
4 นายนเรศ คชสิน
5 น.ส.พิศิศา หล่อเจริญ
6 น.ส.พรรณี บริบูรณ์
7 น.ส.ศิรพัฒน์ สิงหเมธา
8 น.ส.ฉวีวรรณ สาโรจน์
9 น.ส.จุฑารัตน์ ล่องคลอง
10 นายอโณทัย จันทร์ทอง
11 นายจิรัชญ์ดนัย คงหอม
12 นายจตุรงค์ ขาวผ่อง
13 นายฤชากร ผสมธาตุ
14 น.ส.จินตวี สมสุวรรณ
15 นายกรณ์พงศ์ เตียวประยุสกุล
16 น.ส.ดาราวรรณ ล่องคลอง
17 นายวุฒิชัย วงศ์ไพบูรณ์บูรพา
18 น.ส.กันยารัตน์ กุศลชู

ทางหน่วย ABI มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดส่งรายชื่อไปยังกองทุนตั้งตัวได้เพื่อขอสนับสนุนจากกองทุนฯและสถาบันการเงินต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=723

TOP