ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี และหน่วยงานต่าง ๆ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชิญเครือข่ายภาคีร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 อาทิ สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อำเภอท่าศาลา อบต. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา กองทัพภาคที่ 4 ตชด.ที่ 42 ธนาคารต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยในประเด็นความร่วมมือ เพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 12 ของการจัดงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ประชุมได้มุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือคัดสรรกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ นอกจากกิจกรรมที่เป็นสาระความรู้ วิชาการ ความบันเทิงแล้ว ยังได้ต่อยอดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะส่งเสริมปลูกฝังสอดแทรกในทุกกิจกรรมอีกด้วย

TOP