ข่าวการศึกษา

คณบดีสำนักวิชาการจัดการติดตามผลโครงการเรียนรู้โดยการ Work-based Learning


เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ฤทธิ์แก้ว คณาจารย์และผู้ช่วยสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งอาจารย์ ผู้ช่วยสอน และนักวิชาการประจำสำนักวิชาการจัดการ ได้เดินทางไปที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based Learning) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งได้ร่วมมือกับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 แล้วนั้น

การดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การไปเยี่ยมสถานประกอบการและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการเหล่านั้น เช่น ที่โรงแรมโนราบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมกานดาบุรี รีสอร์ท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์สมุย และโรงแรมแฟร์เฮ้าส์วิลล่า เป็นต้น (2) การนัดประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารโรงแรมและบริษัททัวร์ที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา แนวทางในการประเมินผลโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการจัดโครงการฯ ครั้งต่อไป และ (3) การรับฟังข้อดี-ข้อเสียในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากมุมมองของนักศึกษาโดยตรง

จากการติดตามผลการดำเนินงานเบื้องต้น ปรากฏว่าตัวแทนผู้ประกอบการและนักศึกษามีความพึงพอใจกับโครงการ เห็นว่าเป็นโครงการฯ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมในการทำงานต่อไป รวมทั้งสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสมุยอย่างยั่งยืนได้ แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะให้ (1) เพิ่มการสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ และพี่เลี้ยงที่จะดูแลนักศึกษาให้เข้าใจตรงกันว่าโครงการมีจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายอย่างไร (2) จัดทำรูปแบบการประเมินผลที่มุ่งพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักศึกษานอกเหนือจากทักษะวิชาชีพ และ (3) ควรสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่

อนึ่ง โครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based Learning) ที่เกาะสมุยในครั้งนี้ เป็นโครงการนำร่องที่ทดแทนการเรียนการสอนแบบปกติที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงแรม รีสอร์ท และบริษัททัวร์จำนวน 14 แห่งในอำเภอเกาะสมุย ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเสมือนพนักงานจริง 4.5 วัน/สัปดาห์ และเรียนหนังสือควบคู่ไปด้วย 1.5 วัน/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 เดือน)

ประมวลภาพ


TOP