ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 10/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นายชัชวาล นาคพันธุ์
2. นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP