ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในสาขา การเมืองการปกครองและความมั่นคงภายใน การศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี International Section (Social Sciences and Technology)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/symposium2014 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7420-0300 ต่อ 108 โทรสาร 0-7420-0316 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.hu.ac.th/symposium2014

TOP