ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตน้ำยางข้นในประเทศไทย

อาจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ อาจารย์หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทำการวิจัยเรื่องการประเมินการดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำยางข้นในประเทศไทย (Evaluating Environmental Performance of Concentrated Latex Production in Thailand) และได้ตีพิมพ์ใน Journal of Cleaner Production ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล ISI (impact factor 3.587)งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตน้ำยางข้นที่มีคุณภาพที่จะนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยต่อไป

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิตแบบผสมผสานของถุงยางอนามัย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดงานวิจัยนี้ได้ทาง Science direct ที่ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613007804#

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP