อาจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตน้ำยางข้นในประเทศไทย