สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ของอีก 6 มหาวิทยาลัยในประเทศ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข