ข่าวเด่น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ของอีก 6 มหาวิทยาลัยในประเทศ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขรองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยทางด้านการสาธารณสุขศาสตร์ กับ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดข้อตกลงให้มีความร่วมมือใน 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย และด้านการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถนำความรู้มาปรับเปลี่ยนองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โอกาสเดียวกันนี้คณบดีสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์อีก 6 มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอนามัยโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP