ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร