ข่าวการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนางสาวจิรภัทร์ พุทธสุขขา นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "ผลกระทบของสารดักจับฟอร์มัลดีไฮด์ต่อพฤติกรรมการแข็งตัวของกาวยูเรียฟอร์มมัลอีไฮด์ และสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัด" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5 อาคารวิชาการ 5

TOP