ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ARCH PAVILION_2013 : สถาปัตยศาลา_ปีการศึกษา 2556

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ได้ปฏิบัติการทดลองออกแบบและก่อสร้าง "ARCH PAVILION_2013 : สถาปัตยศาลา_ปีการศึกษา 2556" ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเบาที่ประกอบขึ้นจากหน่วยวัสดุพื้นฐานไม้ยางพารา ความยาว 1 เมตร โดยให้ความสำคัญการออกแบบรอยต่อและจัดวางชิ้นส่วนเพื่อครอบคลุมพื้นที่ว่าง

กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติในเรื่องระบบโครงสร้างเบา (Lightweight Structure) และวิธีการสร้างรอยต่อระหว่างชิ้นส่วน ตามความมุ่งหมายของรายวิชา ARC-432 การก่อสร้างอาคาร 7 (Building Construction 7) อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกให้กับนักศึกษา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการการออกแบบ การก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุพื้นถิ่น

ในการนี้ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจแวะชมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินก่อสร้างได้ในบริเวณสนามด้านข้างอาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือชมภาพกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ facebook School of Architecture and Design ll Walailak University

ประมวลภาพ


TOP