นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศสิงคโปร์