ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕๕6 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์

1.1 รายชื่อ
002 นายพรศักดิ์ สมมาตย์
009 นายเกษมศักดิ์ แซ่ตั้ง
1.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี

2.1 รายชื่อ
001 นางสาวรสิมา จันทร์จำปา
004 นางสาว ว.อัจฉรา จำปา
008 นายประกิต ไชยธาดา
2.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา

3.1 รายชื่อ
003 นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ
101 นายอานุภาพ คำทอง
3.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้อประชุม 1 อาคารวิชาการ 7 อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

4.1 รายชื่อ
- อัตราที่ 1
005 นางสาวสุพรรษา ลุยจันทร์
006 นายภาคภูมิ ขำช่วย
- อัตราที่ 2
007 นางสาวเด่นนภา จุลเพชร
010 นางสาวอรวรรณ สืบเสน
100 นายสมภพ ศรีสิทธิไพบูลย์
4.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1
อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP