ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า : ศาสตร์-ศิลป์ถิ่นใต้”