ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า : ศาสตร์-ศิลป์ถิ่นใต้”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า : ศาสตร์-ศิลป์ถิ่นใต้ที่ควรค่าการเรียนรู้และสืบสาน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความสามารถทางด้านการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้และถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร : หนังเคล้าน้อย โรจนะเมธากุล (ศิลปินแห่งชาติ),หนังปฐม อ้ายลูกหมี,หนังเอิบน้อย ยอดขุนพล/ โนราธรรมนิต นิคมรัตน์,โนราเกษร นครศิลป์ /อ.ตรึก ปลอดฤทธิ์ /เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง ,สุรินทร์ เสียงเสนาะ,มนตรี เสียงมนุษย์กบ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

สมัครได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐โทรศัพท์ 0-7567-2550 หรือ 086-8141746 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http//:cultural.wu.ac.th

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว

กำหนดการสัมมนา “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า : ศาสตร์-ศิลป์ถิ่นใต้ที่ควรค่าการเรียนรู้และสืบสาน”
วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รับลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิด
ประธานพิธีเปิด : ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
กล่าวรายงาน : รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า : ศาสตร์-ศิลป์ถิ่นใต้”
นำเสวนาโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้ร่วมเสวนา เพลงบอกสมใจ อู่ทอง
หนังเคล้าน้อย โรจนะเมธากุล (ศิลปินแห่งชาติ)/ โนรา อ.ธรรมนิต นิคมรัตน์
ลิเกป่า อ.ตรึก ปลอดฤทธิ์
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติกับศิลปินชั้นครู (แบ่งกลุ่มฝึกร้อง-รับ)
ห้องที่ ๑ เพลงบอก โดย... เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง,สุรินทร์ จันทร์ทอง
ห้องที่ ๒ หนังตะลุง โดย...หนังเคล้าน้อย โรจนะเมธากุล,หนังปฐม อ้ายลูกหมี
และหนังเอิบน้อย ยอดขุนพล
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. สลับห้องฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
ห้องที่ ๑ เพลงบอก โดย.. เพลงบอกสมใจ อู่ทอง ,สุรินทร์ จันทร์ทอง
ห้องที่ ๒ หนังตะลุง โดย...หนังเคล้าน้อย โรจนะเมธากุล,หนังปฐม อ้ายลูกหมี
และหนังเอิบน้อย ยอดขุนพล
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ร่วมเสนอข้อคิดเห็น/ซักถามจากการฝึกทอกเพลงบอก

พิธีกรรับเชิญ : คุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนประชาสัมพันธ์
พิธีกร (อาศรมฯ): น.ส.ศิรินุช ครุฑธกะ และ นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ

   
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติขับร้องศิลปะการแสดงโนรา และลิเกป่า
ห้องที่ ๑ โนรา โดย...อ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์และคณะ ,โนราเกษร นครศิลป์
ห้องที่ ๒ ลิเกป่า โดย... อ.ตรึก ปลอดฤทธิ์ และคณะ
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สลับห้องฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
ห้องที่ ๑ โนรา โดย...อ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์และคณะ ,โนราเกษร นครศิลป์
ห้องที่ ๒ ลิเกป่า โดย... อ.ตรึก ปลอดฤทธิ์ และคณะ
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. ประมวลผลจากการฝึกสอน /ส่งตัวแทนสาธิต/ซักถาม
เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. พักอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรรายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP