ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci Technol : Progress in Computational Sciences and Computer Engineering ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (February 2014) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยฉบับนี้ได้รวบรวมบทความด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็น focus issue จำนวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย บทความจากต่างประเทศ 5 บทความ อีก 2 เรื่องเป็นบทความวิจัยจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/current และสามารถสอบถามหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวารสารได้ที่ คุณโกสินธู์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการวารสาร (sikosin@wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/current

TOP