ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิจัยหลังปริญญาเอกของ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วม 6th HOPE Meeting with Nobel Laureates

ดร. จิตนภา ศิริรักษ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doc.) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วม 6th HOPE Meeting with Nobel Laureates ที่จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย Japanese Society Promotion of Science (JSPS) ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2557

ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากญี่ปุ่น 25 คนและ 75 คน จาก Australia, Bangladesh, China, Egypt, India, Indonesia, Israel, Japan, Korea, Kenya, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Africa, Taiwan, Thailand, Vietnam โดยมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเป็นวิทยากร

ดร. จิตนภา ศิริรักษ์ ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทำวิจัยร่วมกับ รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ิดิง อาจารย์สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.jsps.go.jp/english/e-hope/index.html

TOP