นักวิจัยหลังปริญญาเอกของ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วม 6th HOPE Meeting with Nobel Laureates