ข่าวทั่วไป

ประชุมคณณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน กำหนดประชุมครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหารชั้น 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

TOP