ประชุมคณณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน