ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 15/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 ราย สาขาวิชาเคมี จำนวน 3 ราย สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 2 ราย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายประกิต ไชยธาดา

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายอานุภาพ คำทอง

4. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1) นายภาคภูมิ ขำช่วย
2) นางสาวเด่นนภา จุลเพชร

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP