ข่าวการศึกษา

ตัวแทนสำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือความร่วมมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 56 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา จากสำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (School of Environmental Engineering, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia) จำนวน 16 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือความร่วมมือกับคณาจารย์และบุคลากร ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้งสองสำนักวิชาฯ เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือที่หลากหลายในทั้งระดับนักศึกษาและอาจารย์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา (co-operative education) การฝึกประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรม (industrial training) และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ส่วนระดับอาจารย์ กิจกรรมที่สามารถมีความร่วมมือ ได้แก่ การร่วมจัดสัมมนาวิชาการ (seminar series) การแลกเปลี่ยนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (external examiner) คณะกรรมการตรวจสอบบทความวิชาการ (academic reviewer) นักวิชาการอาคันตุกะ (visiting scholar) และโอกาสในด้านความร่วมมือทางด้านงานวิจัยที่เป็นกลุ่มและในระดับบุคคล ในโอกาสอันใกล้นี้ต่อไป

ประมวลภาพ

TOP