ศูนย์บริการวิชาการ ส่วนประชาสัมพันธ์ และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พบปะและขอบคุณสื่อมวลชนภาคใต้