ข่าวทั่วไป

ศูนย์บริการวิชาการ ส่วนประชาสัมพันธ์ และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พบปะและขอบคุณสื่อมวลชนภาคใต้

 

ศูนย์บริการวิชาการ ส่วนประชาสัมพันธ์ และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้นำกระเช้าของขวัญไปมอบและขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ระนอง, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, ตรัง, สตูล และสงขลา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 เมื่อวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุนช่วงเวลาการออกอากาศรายการต่างๆ ในการเผยแพร่ภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นการขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งได้รับการต้อนรับจากสถานีต่างๆ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ รายการที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการเอื้อเฟื้อช่วงเวลาในการออกอากาศจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 7 รายการ โดยทางศูนย์บริการวิชาการ ได้ผลิตรายการวิทยุ “สาระการเมือง” , รายการวิทยุ “Everyday English” และรายการวิทยุโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์สู่สังคม” ส่วนประชาสัมพันธ์ได้ผลิตรายการวิทยุ “นานาสาระ” และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ผลิตรายการวิทยุ “ปริทัศน์วัฒนธรรม” รายการวิทยุ “คุ้ยภาษาหาสาร” และรายการวิทยุโทรทัศน์ “คุ้ยภาษาหาสาร”


ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP