ม.วลัยลักษณ์ จัดเลี้ยงขอบคุณและมอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย