ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ARCH PAVILION_2013 : สถาปัตยศาลา_2013

การดำเนินการก่อสร้าง ARCH PAVILION_2013 : สถาปัตยศาลา_2013
กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารระบบโครงสร้างเบา (Lightweight Structure) และวิธีการสร้างรอยต่อระหว่างชิ้นส่วน ซึ่งประกอบขึ้นจากหน่วยวัสดุพื้นฐานไม้ยางพารา ขนาดยาว 1 เมตร ของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการก่อสร้างอาคาร 7 (Building Construction 7) ได้แล้วเสร็จลง

ในการนี้ทางสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้สนใจ เข้าชมสิ่งปลูกสร้างนี้ได้บริเวณสนามด้านข้างอาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ท้ายนี้ทางสำนักวิชาฯ
-ขอขอบคุณบริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด สำหรับไม้ยางพาราแปรรูป
-ขอบคุณคุณเจมส์และอาจารย์วิรุจ ถิ่นนคร ในการประสานเรื่องสำหรับนั่งร้านเหล็ก 20 ตัว
-ขอบคุณส่วนอาคารสถานที่สำหรับรถเครนยก
-ขอบคุณคุณอุทัยสำหรับรถ FORKLIFT
-ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมฯ
-ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับอาจารย์อรรถสิทธิ์ ศรีมาเสริม อาจารย์ผู้ชี้แนะและผลักดันให้เกิดสิ่งก่อสร้างสิ่งนี้
-ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ที่ดีเยี่ยมทั้ง 36 คน

ประมวลภาพ


TOP