ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ฝึกอ่าน เขียน ขับร้อง ร้อยกรองทำนองไทย”