ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ฝึกอ่าน เขียน ขับร้อง ร้อยกรองทำนองไทย”

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ฝึกอ่าน เขียน ขับร้อง ร้อยกรองทำนองไทย” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษา และถ่ายทอดไปสู่นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 404 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ, ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ, ดร.วัฒนะ บุญจับ สำนักวรรณกรรม กรมศิลปากร และ ดร.เทวี บุญจับ ดำเนินรายการสัมมนาโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต และ อ.สมใจ สมคิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจเข้าอบรม ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท (ค่าอาหารและเอกสารประกอบการสัมมนาตลอดกิจกรรม) โดยโอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 997-207660-2 ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าศาลา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรสาร 0-7567-2507 หรือทาง E-mail address: sirinutmeen@gmail.com โทรศัพท์ 0-7567-2550

หมายเหตุ 1. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ฟรี แต่ไม่บริการอาหารมื้อกลางวัน)
2. บุคคลทั่วไปกรุณาระบุชื่อ - สกุล ของผู้สมัครและเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับได้สะดวกกำกับไว้ในหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว และกรุณาเก็บหลักฐานตัวจริงไว้แสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับใบเสร็จในวันลงทะเบียน

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“อ่าน เขียน ขับร้องร้อยกรองทำนองไทย”
ระหว่างวันที่ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ
ณ ห้องประชุม 404 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557  
เวลา 08.30-09.00 น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน / รับเอกสาร
เวลา 09.00-09.20 น. พิธีเปิด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน ขับร้องร้อยกรองทำนองไทย”
ประธานในพิธีเปิด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
กล่าวรายงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เวลา 09.20–10.45 น. “อ่านทำนองเสนาะให้ไพเราะได้อย่างไร”
วิทยากร : ดร.วัฒนะ บุญจับ สำนักวรรณกรรม กรมศิลปากร และ
ดร. เทวี บุญจับ นักวิชาการอิสระ
ผู้ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต สำนักศิลปศาสตร์
เวลา 10.45-12.00 น.

“เขียนร้อยกรอง อย่างไรให้ติดใจผู้อ่าน”
วิทยากร : คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-15.00 น. “การอ่าน การร้อง ร้อยกรองไทย”
วิทยากร : ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย อาจารย์สมใจ สมคิด สำนักวิชาศิลปศาสตร์
เวลา 15.00 -17.00 น. ฝึกปฏิบัติการร่วม อ่าน เขียน ขับร้องร้อยกรองทำนองไทย
กลุ่มที่ 1 วิทยากร ดร.วัฒนะ บุญจับ และ ดร.เทวี บุญจับ การอ่านร้อยกรอง
กลุ่มที่ 2 วิทยากร นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ การเขียนร้อยกรอง
กลุ่มที่ 3 วิทยากร ชินกร ไกรลาศ การอ่าน - ร้องร้อยกรอง
   
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557  
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 08.45 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เวลา 08.45 - 10.00 น. สลับกลุ่มฝึกปฏิบัติการอ่าน เขียน ขับร้องร้อยกรองทำนองไทย
เวลา 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 12.00 น. สลับกลุ่มฝึกปฏิบัติการอ่าน เขียน ขับร้องร้อยกรองทำนองไทย (ต่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 15.30 น. สลับกลุ่มฝึกปฏิบัติการอ่าน เขียน ขับร้องร้อยกรองทำนองไทย (ต่อ)
เวลา 15.30 – 16.00 น. ทุกคนรวมตัวพร้อมกันที่ห้องประชุม 1 ส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอ ผลการฝึกปฏิบัติการ พร้อมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร
เวลา 16.00 – 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม “อ่าน เขียน ขับร้องร้อยกรองทำนองไทย”
  --ปิดการสัมนา--


หมายเหตุ บริการอาหารว่างมื้อเช้าและบ่ายในห้องสัมมนา


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP