ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก รุกงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับ สมาคมสหกิจศึกษาโลก WACE, the World Association for Cooperative & Work-Integrated Education, is a non-profit, 501©3 Association และ (WACE-ISO@SUT) The World Association for Cooperative Education-International Satellite Office at Suranaree University of Technology สำนักงานสหกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค มีที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการรับเป็น Host University Mr. MKHIZE NKOSIKHONA WISEMAN นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติจาก Durban University of Technology Republic Of South Africa สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน เข้าปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 6 มิถุนายน 2557 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 6 เดือน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับผิดชอบค่าที่พักของนักศึกษา การเป็นเจ้าภาพรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลกร่วมกัน และเป็นการเตรียมการเพื่อจัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ Durban University of Technology Republic Of South Africa ในปีต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและนิเทศนักศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดย Mr. MKHIZE NKOSIKHONA WISEMAN นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติจาก Durban University of Technology Republic Of South Africa จะเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้

อนึ่ง สำนักงานสหกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (WACE-ISO@SUT) The World Association for Cooperative Education-International Satellite Office at Suranaree University of Technology ประกอบด้วยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสหกิจศึกษาอยู่ในหลักสูตรผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและผู้แทนมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม สำนักงานสหกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคของสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ มีภารกิจในการคำแนะนำ และการสนับสนุน ส่งเสริมสหกิจศึกษา หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในมหาวิทยาลัยของกลุ่มประเทศอาเซียน จะทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัวโลกมากขึ้น ผ่านกลไกของสหกิจศึกษา และเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งที่รองรับการเคลื่อนย้าย ( Student Mobility) นักศึกษาระหว่างประเทศอาเซียน และจะขยายความร่วมมือไปสู่สถาบันอุดมศึกษาในเอเชีย และแปซิฟิกในอนาคต

TOP